مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری
برگزاری کارگاه های مهارت افزاریی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری
برگزاری کارگاه های مهارت افزاریی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

اخبار و رویدادها

آمار فعالیت های آکادمی خیر ایران

15

تعداد استان

57

تعداد کارگاه

2325

تعداد مخاطبان آکادمی

10160

نفر ساعت آموزش

مطالب آموزشی