مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری
برگزاری کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری
برگزاری کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

اخبار و رویدادها

آمار فعالیت های آکادمی خیر ایران

15

تعداد استان

57

تعداد رویداد

2325

تعداد مخاطبان آکادمی

10160

نفر/ساعت رویداد آکادمی

مطالب آموزشی