مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری
برگزاری کارگاه های مهارت افزاریی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری
برگزاری کارگاه های مهارت افزاریی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

آمار فعالیت های آکادمی خیر ایران

3

تعداد استان

24

تعداد کارگاه

632

تعداد مخاطبان آکادمی

2092

نفر ساعت آموزش

اخبار و رویدادها

مطالب آموزشی