کتاب سرمایه‌های ماندگار

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
0
رایگان
100% تخفیف
 • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

توضیحات اجمالی

کتاب سرمایه‌های ماندگار راهنمایی برای مؤسسات غیرانتفاعی است. هدف ما در این کتاب، فراهم‌آوری اطلاعاتی در زمینۀ راه‌اندازی و توسعه و تجدید برنامه‌‌های جمع‌آوری اعانه از اشخاص خیّر برای سازمان‌هایی است که گردش مالی کمی دارند. تقریباً همۀ مؤسسات غیرانتفاعی در شمار چنین سازمان‌هایی جای می‌گیرند.

 • مقدمه
 • فصل اول: چهارچوب کلی جمعآوری اعانه
  • کلیاتی دربارۀ بخش غیرانتفاعی
   • منظور از غیرانتفاعی
   • افسانۀ سخاوتمندی شرکتهای تجاری و مؤسسات
   • قشر کمککننده
   • گزارههای صحیح در خصوص خیّرین
   • عایدی خیّر از کمک خود
   • مؤسسهها و بنگاههای غیرانتفاعی
   • دریافت اعانه
    • اعانهگیرندگان
    • شاخصۀ جمعآورندگان اعانه
   • اشتیاق هنگام تقاضای پول
    • نقش مالیات در فراهمسازی هزینۀ فعالیتهای غیرانتفاعی
   • گزارههای شناختی صحیح در جمعآوری اعانه
  • اصول کلیدی جمعآوری اعانه
   • گسترش منابع دریافت اعانه
    • شناخت انگیزههای خیّرین
    • شناخت منافع خیّرین
   • هزینههای جانبی جمعآوری اعانه
   • جمعآوری اعانه بهجای کاهش هزینهها
  • جایگاه و نقش بخش غیرانتفاعی؛ نمونهپژهشی جامعۀ امریکا
   • مسئولیتهای هیئتمدیرۀ غیرانتفاعیها
   • هیئتمدیره
    • ساختار و اندازۀ هیئتمدیره
    • ضرورت  توافق با اعضای هیئتمدیره
    • هیئتمدیره و جمعآوری اعانه
    • برخی مشکلات هیئتمدیره و راهکارهای آن
    • واردکردن اعضای جدید به هیئتمدیره
   • هیئتمشاوران
    • زمان شکلگیری هیئتمشاوران
    • تشکیل هیئتمشاوران
    • گروههای چندنفره بهجای هیئتمشاوران
   • تطابق استراتژیهای جمعآوری اعانه با نیازهای مالی
    • نیازهای سالانه
    • نیازهای سرمایهای
    • صندوقهای دارایی و ذخیره
    • نمونۀ مطالعاتی
   • سه هدف از اهداف غیرانتفاعیها در خصوص هریک از خیّرین خود
    • سه نوع استراتژی
    • بهکارگیری صحیح نوع استراتژی در بررسی یک نمونه
  • خلاصۀ فصل
 • فصل دوم: مباحث اخلاقی و رفتاری در مواجهه با خیّرین
  • اخلاق جمعآوری اعانه
   • راحتبودن در تقاضاکردن پول
   • مراقبت از خود و خیّرین
   • حفظ شور و هیجان اولیه در مواجهه با خیّرین
   • مواجهۀ درست با نگرانیها و فشار کاری
   • قدردانی
    • تمایل مردم به قدردانی از آنها
    • قدردانیکردن، هماکنون
    • قدردانینکردن در برخی موقعیتها
    • شکل و محتوای تقدیرنامه
    • تشکرهای تلفنی
    • تشکر از اعضای مؤسسه
    • نمونهای از قدرنشناسی
    • چهار سؤال دربارۀ تقدیرنامه
    • تشکر مؤسسه از خیّرین یا خیّرین از مؤسسه
  • الزامات مدیریتی مؤسسه در جمعآوری اعانه
   • انتخاب میان بد و بدتر
   • پول تمیز و پول کثیف
  • خلاصۀ فصل
 • فصل سوم: راهکارهای جمعآوری اعانه و ارتباط سازمان با خیّرین
  • راهکارهای جمعآوری اعانه
   • مقدمات و تمهیدات تقاضای حضوری
    • مراحل تهیۀ فهرست مخاطبان
    • درخواست از اشخاص نوعی
     • چگونگی ارتباط با مخاطب
     • قرار ملاقات
     • آداب معاشرت در ملاقات
     • گفتوگوی چهرهبهچهره
     • درخواستکنندگان خیابانی و شرایط کاری آنها
     • بسط تعریف خیّرین، لازمۀ ارتباطی وسیعتر
   • بهرهبرداری صحیح از مناسبتهای خاص
    • برگزاری مناسبت خاص
    • فرم ارزیابی مناسبت خاص
    • تبلیغات
    • بیان دو نمونۀ اولیه از مناسبتها
     • مهمانی خانگی
     • ضیافت شام سالانه
   • استفاده از روش نامهنگاری
    • سه مأموریت نامه
    • بستهبندی نامه
    • محتوای نامه
    • سازوکار پاسخ به نامه
    • زمان مناسب برای ارسال نامهها
    • پس از ارسال نامۀ درخواست
    • درخواستهای مکرر
    • اقدامات لازم پس از کمک خیّرین
   • جمعآوری اعانه از طریق تلفن
    • مزایای درخواست تلفنی
    • مراحل درخواست تلفنی
    • پس از درخواست تلفنی
    • درخواست تلفنی و ترویج سازمان میان مردم
    • ارتباط درخواست تلفنی با درخواست کتبی
   • طراحی برنامۀ جمعآوری آنلاین اعانه
    • طراحی وبسایت
    • رایانامه
   • جمعآوری اعانه از طریق شهریههای داوطلبانه
   • جمعآوری اعانه در فرصتهای گوناگون
   • جمعآوری اعانه از طریق توسعۀ دامنۀ خیّرین
   • جمعآوری اعانه در مقیاس بزرگ
    • امکانسنجی طرح
    • اولین مرحله
    • مشوقهای خیّرین اصلی
    • انتقاد خیّرین دائمی به سازمان
    • چند نمونه از روشهای جمعآوری اعانه در مقیاس بزرگ
     • راهاندازی پویش دارایی اولیه
     • پویش مردمی یا پویش سرمایه
     • اعانۀ ارث
    • پویش مردمی اعانههای بزرگ در مقایسه با برنامۀ جمعآوری اعانههای بزرگ
    • آزمون سلامت و توان سازمان در اجرای هرکدام از روشهای جمعآوری اعانه
  • ارتباط با خیّرین و مخاطبان
   • جذب مخاطبان
   • نگهداری خیّرین
    • دستهبندیکردن خیّرین؛ نکتهای اصلی در ادامۀ ارتباط با آنها
   • ارتقای خیّرین
    • دو نکته دربارۀ طرحهای ماهانه
   • آزمون سنجش میزان سلامت و توان سازمان در رابطه با خیّرین و گروههای علاقهمند
   • ارزیابی و نتایج
  • خلاصۀ فصل
 • فصل چهارم: اصول مدیریت مؤسسههای غیرانتفاعی
  • همین الان شروع کن
  • سازوکار طراحی تیمی داوطلبانه برای جمعآوری اعانه
  • تعامل با اعضای سازمان
   • هیئتمدیره
    • هیئتمدیره متشکل از مؤسسان سازمان
    • هیئتمدیره متشکل از مؤسسان و تعدادی از پرسنل حقوقبگیر سازمان
    • هیئتمدیره در قالب کمیته
   • اختلال ناشی از مؤسسان و نسلاولیها
   • نحوۀ تعامل با داوطلبان در غیرانتفاعیها
    • توجه به داوطلبان و پیگیری کار آنها
    • نحوۀ واگذاری مسئولیتها
    • معیاری برای ادامه یا قطع همکاری با داوطلبان
   • نکتههای اساسی در استخدام مدیر توسعه
    • نمونهای از شرح وظایف مدیر توسعه
   • کمکگرفتن از مشاور یا مربی
    • کار با مشاور
    • چگونگی انتخاب مشاور
    • پرداختی به مشاور
   • درنظرگرفتن مؤلفۀ جنس و سن
  • طراحی و حفظ محیطی سالم
  • مدیریت اطلاعات
   • اطلاعات مربوط به خیّرین
  • مدیریت زمان
   • تقویم و برنامۀ عمل
    • آزمون سلامت و توان سازمان در رسیدن به اهداف مدّنظر
  • مدیریت بودجهبندی و برنامهریزی در غیرانتفاعیها
   • استفادۀ مولّد از سرمایهها
   • مدیریت هزینههای اجرایی
   • راههای ایجاد امنیت مالی
    • دو موضوع دربارۀ ثبات مالی
   • توسعۀ بودجه
    • مرحلۀ اول، تخمین جداگانۀ هزینهها و درآمدها
    • مرحۀ دوم، مواجهه و مقایسه و بررسی
    • نظارت مستمر بر بودجه
   • طراحی برنامۀ مالی جمعآوری اعانه
    • نمونهای از برنامۀ جمعآوری اعانه در عمل
   • راه برونرفت از مشکلات مالی
    • مشکلات مربوط به جریان نقدی
    • مسائل مربوط به کسری در پرداختها
    • خطاهای مهم در حسابداری و سوءمدیریت در ادارۀ سرمایهها یا اختلاس
  • تحلیل و ارزیابی
   • ارزیابی تبادل پول و زمان
   • ارزیابی جلسات
   • ارزیابی؛ وظیفۀ سازمان در حال و آینده
  • خلاصۀ فصل
 • فصل پنجم: مواجهۀ غیرانتفاعیها با بحرانها
  • بحرانهای مالی و اقتصادی
   • تشخیص بحران
   • اقدامات لازم در زمان بحران
   • چالشی فکری
    • مرامنامه
   • خیرین عمده و بحران
  • استراتژیهای مناسب در پسابحران
  • غیرانتفاعیها در جوامع روستایی
   • جمعیتشناسی بافت روستایی
   • محدودیتها و فرصتها
   • جمعآوری اعانه در روستا
  • مؤسسات غیرانتفاعی و کارکنان داوطلب
   • مسئولیتپذیری
  • جمعآوری اعانه در چهارچوب ائتلاف
   • نمونهای از ائتلاف
  • خلاصۀ فصل
 • سخن پایانی
 • کتابنامه
 • منابع پیشنهادی برای مطالعه

کتاب سرمایه‌های ماندگار راهنمایی برای مؤسسات غیرانتفاعی است. هدف ما در این کتاب، فراهم‌آوری اطلاعاتی در زمینۀ راه‌اندازی و توسعه و تجدید برنامه‌‌های جمع‌آوری اعانه از اشخاص خیّر برای سازمان‌هایی است که گردش مالی کمی دارند. تقریباً همۀ مؤسسات غیرانتفاعی در شمار چنین سازمان‌هایی جای می‌گیرند. کارهای سازمان‌ها به دو شاخۀ اصلی تقسیم می‌شوند:

 1. تجهیز منابع یا فعالیت‌هایی که با ورود سرمایه به سازمان مرتبط است.
 2. تخصیص منابع یا فعالیت‌هایی که با خروج سرمایه از سازمان مرتبط است. طبق این دسته‌بندی، کتاب سرمایه‌های ماندگار دربارۀ مسائل مربوط به تجهیز منابع است. به‌ عبارت دیگر، در این کتاب نکته‌هایی برای افزایش هرچه بیشتر کارایی نحوۀ جذب منابع برای مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه بیان می‌کنیم.

یکی از راه‌های جذب منابع، فراهم‌آوری خیّرین متعدد است. این کار دست سازمان را برای پیگیری بهتر مأموریت باز می‌گذارد. افزون بر این، نکته‌های این کتاب، به‌طور خاص، برای مؤسسات غیرانتفاعی که حداکثر یکی دو عضو رسمی و تعداد داوطلبان زیادی دارد، مناسب است.

مؤسسات غیرانتفاعی‌ که بودجۀ کم یا متوسط دارند، به‌خصوص سازمان‌های مرتبط با مددکاری اجتماعی، باید این نکته را در نظر بگیرند که تلاش‌هایشان برای جمع‌آوری اعانه از سازمان‌های بزرگ اجتماعی، مانند دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و موزه‌‌های قدیمی، با مؤسساتی که بودجه‌شان بیشتر است، متفاوت است. برخی از این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:

 1. بسیاری از مردم در شناخت کارکرد این سازمان‌ها دچار مشکل می‌شوند. عده‌ای هم که به شناخت صحیحی می‌رسند، اغلب، با آن موافق و هم‌سو نیستند؛ به‌خصوص اگر سازمان مربوط بخواهد در نظام و ساختار غلط کنونی تغییر ایجاد کند. در میان عدۀ معدودِ باقی‌مانده هم که با این سازمان‌ها اهدافی هم‌سو دارند، افرادی پیدا می‌شوند که آرمان‌های این سازمان‌ها را ایدئال‌گرایانه و غیرمنطبق با واقعیت می‌دانند.
 2. این سازمان‌ها سرمایه یا کارکنان اندکی در اختیار دارند و نمی‌توانند برای مؤسسۀ غیرانتفاعی، استراتژی‌های بلندمدت و دیربازده طراحی کنند؛ در نتیجه باید استراتژی‌هایی کوتاه‌مدت و در مقیاس‌های کوچک‌تر در پیش گیرند.
 3. هیئت‌مدیره و کارکنان و داوطلبان در این سازمان‌های کوچک‌مقیاس ممکن است با جمع‌آوری اعانه از مردم، ناآشنا باشند یا این کار برای آن‌ها بسیار سخت باشد.

برای چنین سازمان‌‌هایی، استراتژی‌های سنتی جمع‌آوری اعانه باید به راهکارهای کارآمد و عملیاتی تبدیل شود؛ به‌طوری که همۀ استراتژی‌های توصیه‌شده، در جایگاه خود، برای سازمان‌های غیرانتفاعی، موفقیت‌آمیز باشد. به‌بیان دیگر، طرح جمع‌آوری اعانه، بدون برنامه‌ریزی منسجم و تشکلی قوی از داوطلبان و ساختار سازمانی کارآمد و نیز بدون شناخت مؤلفه‌های اساسی طرح‌های جمع‌آوری اعانه، دوام و استمرار چندانی ندارد.

در این کتاب در موضوع جمع‌آوری اعانه و کمک، بیشتر بر عموم جامعه تأکید کرده و به استفاده از ظرفیت مؤسسه‌ها و دولت‌ها و شرکت‌ها فقط اشاره‌ای گذرا می‌کنیم؛ زیرا جمع‌آوری اعانه و کمک از مردم از همۀ منبع‌های مذکور مهم‌تر و قابل‌اعتمادتر است.

در فصل اول کتاب برای آشنایی بیشتر با فضای کلی غیرانتفاعی‌ها، کلیاتی دراین‌باره بیان و مبانی و اصول مهم مرتبط با جمع‌آوری اعانه را تبیین می‌کنیم. در نهایت هم، برای فهم کاربردی‌تر موضوع، نمونه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه را می‌آوریم.

فصل دوم کتاب دربارۀ اصول اخلاقی و رفتارهای صحیحی است که افراد مرتبط با غیرانتفاعی‌ها باید انجام دهند. متصدیان این زمینه باید به دو علت، اصول اخلاقی را فراگیرند: یکی برای اینکه بتوانند خود را به انجام‌وظیفه‌ متقاعد کنند و دیگر برای اینکه با همکاران خود و خیّرین سازمان، درست رفتار کنند.

در فصل سوم، ابتدا چند راهکار جمع‌آوری اعانه را پیشنهاد می‌دهیم و سپس، برای بسط ارتباط مؤسسات غیرانتفاعی با مردم و مخاطبان خود و خیّرین، راهکارهایی بیان می‌کنیم.

فصل چهارم حاوی نکته‌هایی است که در نحوۀ مدیریت و ادارۀ سازمان به متصدیان مؤسسات غیرانتفاعی کمک می‌کند. این نکته‌ها دربارۀ کار تشکیلاتی است و اغلب با فضای سازمان‌های غیرانتفاعی‌ متناسب است. البته گفتنی است خوانندگان عزیز در این زمینه نباید به مباحث حداقلیِ اشاره‌شده در این کتاب اکتفا کنند. کتاب‌های تخصصی دربارۀ کار سازمانی و تشکیلاتی، نکات عمومی مهم و لازمی را یادآور می‌شوند.

فصل پنجم هم در خصوص موقعیت‌های خاصی است که ممکن است برخی سازمان‌ها با آن مواجه باشند. ممکن است برخی سازمان‌ها در محیط‌های روستایی فعالیت کنند یا همۀ کارکنانشان داوطلب باشند. همچنین، برای هر سازمان غیرانتفاعی امکان دارد بحران مالی پیش آید یا ممکن است سازمان فرصتی برای ائتلاف با غیرانتفاعی‌های دیگر به دست آورد. در این بخش توضیحاتی در این زمینه می‌دهیم.

نکتۀ درخور ذکر دربارۀ این کتاب این است که تقریباً تمامی تعریف‌ها و آمارهای کتاب از دو کتاب خانم کیم کلین  با نام Klein Kim, Reliable Fundraising in Unreliable Times: What good causes need to know to survive and thrive و Fundraising for Social Change نوشته‌شده  در سال‌های 2009 و 2011 است. از آنجا که این دو کتاب ناظر به کشور ایالات متحده نوشته شده است، معمولاً آمارها نیز به این کشور اختصاص دارد. دلیل استناد به این آمار، ضعف و نبود آمار مشخص و مستند در ایران است. با این حال به نظر رسید دانستن آمار مربوط به جامعۀ امریکا به‌عنوان نمونۀ مطالعه‌شده تا حدودی مفید است. البته انتظار می‌رود در پژوهش‌های آتی، این نقیصه حل و زمینۀ تحلیل‌ کمّی همۀ پژوهش‌گران فراهم شود. امید است نهادها و مؤسسه‌های غیرانتفاعی در کشور، به‌ویژه در زمینۀ جمع‌‌آوری منابع، از این مجموعه بهره ببرند.

نویسنده
مهدی طغیانی، محمدمهدى کاظمى
ویراستار
سمیه دقاغیان، محمد کاظمی، فریبرز راهدان
تاریخ چاپ
1399
تعداد صفحات
378
ناشر
نشر مهرستان

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...