خیریه ها و سمن ها

آکادمی خیر ایران

آکادمی خیر ایران

مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاریبرگزاری  کارگاه های مهارت افزاریی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه
ارتباط با آکادمی