• آمار فعالیت های آکادمی خیر ایران

  17

  تعداد استان

  82

  تعداد رویداد

  2915

  تعداد مخاطبان

  12685

  نفر/ساعت