مرور مفاهیم حوزه "آموزش و یادگیری" در حوزه سازمان‌ها و مفاهیم مرتبط با توسعه آموزشی، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت با محوریت آموزش نیروی انسانی، به فرآیند اجرایی دوره‌های آموزشی کارکنان به عنوان یک مولفه اساسی برای بهبود اثربخشی اجتماعی نهادهای غیر انتفاعی و ارتقای عملکرد سازمانی آن‌ها اشاره خواهد شد.

در واقع با مرور وضعیت آموزش در سازمان‌های جامعه مدنی در منابع خارجی، به زمینه‌های توسعه ظرفیت سازمانی در این نهادها پرداخته می‌شود و با معرفی خدمات موسسه "میز کمک سازمان‌های غیرانتفاعی" که خدمات توسعه سازمانی و آموزش‌های مدیریتی پایه را با هدف تقویت رهبری و مهارت‌های نهادهای مدنی جامعه آمریکا فراهم می‌نماید، تلاش می‌شود تا یکی از الگوهای معیار این آموزش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

با آنکه بخش غیرانتفاعی دارای خصوصیات متمایزی است که می‌تواند مستلزم رویکردهای منحصر به فردی در آموزش و توسعه نیروی انسانی باشد، شاهد غلبه رویکرد مدیریتی در توانمندسازی نیروی انسانی این سازمان‌ها هستیم که به نظر می‌رسد با سیاست‌گذاری در تنوع‌بخشی دوره‌های آموزشی، می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری را در توسعه ظرفیت این نهادها متصور بود.

آموزش؛ یادگیری سازمانی

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، همواره به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های توسعه سازمانی، از جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی فعالیت‌های نهادهای مدنی برخوردار بوده است. آموزش یکی از پیچیده‌ترین وظایف در هر سازمانی است که منجر به توانمندی نیروی انسانی موجود می‌گردد و ضمن تضمین موفقیت آنها، نیل به اهداف سازمانی با اثربخشی بیشتر را نیز موجب می‌گردد.

در گذشته، آموزش فعالیتی قلمداد نمی‌شد که بتواند به سازمان‌ها در راستای ایجاد "ارزش" و مقابله موفقیت‌آمیز با چالش‌ها کمک کند. امروزه، این دیدگاه تغییر کرده و سازمان‌هایی که از روش‌های نوآورانه آموزشی بهره می‌برند، از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود.

گذشته از اهداف آموزش که ايجاد تغییرات در ساختارهاي شناختي، مهارتي و عاطفي فراگیران است، تاکید بر اهداف خاص آموزش و نوع افرادي که از آن منتفع مي‌شوند، موجب شده طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از آموزش در حوزه‌هاي گوناگون صورت گیرد.

برای مطالعه :

ارائه الگوی كارآمد تربيتی نیکوکاری در بستر نظام آموزشی

یکی از اين طبقه‌بندي‌ها، طبقه‌بندي آموزش براساس تئوري خردسال آموزي-پداگوژي و آموزش براساس تئوري بزرگسال آموزي-آندراگوژي می‌باشد. در حالی که پداگوژی را می‌توان علم آموزش و پرورش کودکان و یا فن و هنر تعلیم و تربیت کودکان نامید.

آندراگوژی یا تعلیم و تربیت بزرگسالان، فرایندی است، سازمان یافته به منظور ایجاد آگاهی، شناخت و مهارت در بزرگسالان، تا بتوانند در جهت تکامل و تعالی حرکت کنند و در سرنوشت جامعه خود از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشارکت فعالانه داشته باشند.

در یک طبقه بندی کلی، طباطبایی(1383) فرايند آموزش کارکنان را شامل چهار گام اساسي نیازسنجي، طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي، اجرا و ارزشیابي بر می‌شمرد:

گام اول؛ نیازسنجی

فرايندي است که در جريان آن نیازهاي آموزش و توسعه‌اي کارکنان مورد بازشناسي قرار مي‌گیرد. نیازسنجي پايه و اساس فرايند آموزش را تشکیل مي‌دهد. به واقع اگر نیازسنجي واقعي و علمي صورت نگیرد تمامي فعالیت‌ها، امکانات و فرصت‌هاي آموزشي و غیر آموزشي سازمان‌ها، بهره‌اي نخواهد داشت و آموزش نخواهد توانست نیازهاي واقعي کارکنان را مرتفع نمايد.

گام دوم؛ طراحی و برنامه‌ريزي آموزشی

اصولاً برنامه‌ريزي و طراحي به منظور فراهم نمودن برنامه‌ها و امکانات عملي براي تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. در فرايند آموزش کارکنان طراحي و برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و درسي در حقیقت، ساز و کارهايي را فراهم مي‌کنند که از طريق آنها هدف‌هاي آموزش کارکنان تحقق يابد. 

تهیه امکانات، تنظیم بودجه، طراحي، سازماندهي برنامه‌هاي درسي، فراهم نمودن منابع انساني لازم و اجراي آموزش‌ها از جمله رئوس فعالیت‌هايي‌اند که در اين مرحله از آموزش کارکنان توسط برنامه‌هاي آموزشي و درسي و مجريان آموزش انجام مي‌شوند.

گام سوم؛ اجراي آموزش

واقعي‌ترين مرحله در سلسله جريان‌هاي فرايند آموزش کارکنان، مرحله اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي است. در اين مرحله برنامه‌ريزان براي اجراي هر چه کارآمدتر برنامه‌هاي آموزشي و درسي، برنامه‌هاي اجرايي مناسب طراحي مي‌کنند و سپس با فراهم آوردن شرايط مقتضي نسبت به اجراي آن اقدام مي‌نمايند.

گام چهارم؛ ارزشیابی

ارزشیابي نوعي قضاوت کردن درباره يک موضوع است. قضاوت از نوع ارزشیابي، بايد مبتني بر اطلاعات و داده‌هاي دقیق و علمي باشد تا بتواند نقاط ضعف و قوت عملکرد و فعالیت‌ها را مشخص نموده و راه را براي اصلاح و توسعه آنها فراهم نمايد. 

ارزشیابي آموزشي به عنوان فعالیت نهايي در آموزش کارکنان، با کاربرد مدل‌ها و مبناهاي مختلف بايستي بازخوردهاي لازم را به برنامه‌ريزان، مجريان و فراگیران ارائه نمايد تا آنها بتوانند با استفاده از داده‌ها و اطلاعات فراهم شده، نقايص موجود را برطرف نموده و نقاط قوت را توسعه نماید.

عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری / آموزش

مرور پژوهش‌های مختلف بیانگر آن است که عوامل مختلفی در اثربخشی انتقال فرآیند آموزشی شناسایی شده است که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می‌شود :

1. ویژگی‌ها و انگیزه‌های فراگیر

برک و هاچینز (2007) بیان می‌کنند که ویژگی‌های فراگیران شامل سبک‌های یادگیری اجتماعی، عاطفی و شناختی و صفات فراگیر است. آنها دریافتند که توانایی شناختی با انتقال آموزش ارتباط مستقیم دارد. فراگیر باید از طریق خودانگیزشی و حل مسئله مسئولیت یادگیری را به عهده بگیرد. انگیزه فراگیر مبتنی بر نیازهای شخصی و انتظارات فرد خواهد بود.

2. انواع انتقال

به گفتۀ زینوویف (2008) انتقال یادگیری / آموزش به خودی خود یک مفهوم چند بعدی است که باید از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد و شامل موارد زیر است: 

 • نزدیکی درمقابل دوری،
 • منفی درمقابل مثبت،
 • افقی درمقابل عمودی،
 • محتوا درمقابل مهارت.

انتقال نزدیک شامل مباحث و مطالبی است که یک فراگیر در گذشته تجربه کرده. از سوی دیگر، انتقال دور از مباحثی تشکیل شده که از نظر مفهومی مشابه هستند، اما در عمل به نظر نمی‌رسد در سطح مشابه باشند. 

3. محیط کار

موفقیت انتقال هنگامی اتفاق می‌افتد که یک سازمان با کارآموزان و مربیان ترویج می‌دهد، کسانی که یادگیری را از طریق مسئولیت‌پذیری برای موفقیت در انتقال، ارزش گذاری کردند. مطالعه آنها در مورد چگونگی حمایتِ شرایط جوی و فضای کاری بر جنبه‌های عملکردی و انگیزه انتقال، تمرکز می‌کند. 

انتقال شرایط جوی به پشتیبانی و محدودیت‌هایی که فراگیر در رابطه با انتقال فراگیر از سازمان دریافت می‌کند، اشاره دارد. این پشتیبانی از ناظران، همسالان و محیط کار و در قالب به اشتراک‌گذاری ایده‌ها، شناخت، الگوسازی و تشویق به دست می‌آید. 

اگر سازمان متعهد به سرمایه‌گذاری بر کارآموز باشد، کارآموز با آگاهی از اینکه این سازمان در آموزش آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، عمل خواهد کرد. کرامول و کولب (2004) اظهار داشتند که اگر فراگیر، پشتیبانی گسترده‌ای را از سرپرست فرد بدست آورد، یک سال بعد، یادگیری به احتمال زیاد به محیط باز می‌گردد.

4. آموزش الکترونیکی

سیتمن و همکاران، (2006) تحقیقاتی در مورد چگونگی تأثیر آموزش مبتنی بر وب و آموزش کلاس بر 331 شرکت‌کننده انجام دادند. نتیجه این بود که تدریس مبتنی بر وب در مقایسه با تدریس در کلاس، 6٪ برای دانش اظهاری بهتر است. 

هر دو روش برای آموزش دانش رویه‌ای به همان اندازه موفق بودند. آموزش رسانه‌های الکترونیکی دستورالعمل آموزش فردی را برای کارمندان تسهیل می‌کند، که برای ادارۀ گروه آموزشی و سازمان نیز مقرون به صرفه است. آموزش به جای کارآموزانی که برای یادگیری سفر می‌کردند، به کارمندان آموزش داده می‌شد. 

آموزش‌های الکترونیکی دارای تنوع و دسترسی گسترده‌تری از آموزش رسانه‌های الکترونیکی بوده است. به طور معمول، آموزش الکترونیکی به دلیل دسترسی به مرورگر وب به راحتی بروزرسانی و تغییر می‌یابد. کاهش هزینه سفر و افزایش به موقع جمع آوری اطلاعات از مزایای دیگر آن است.

آموزش و یادگیری در سازمان‌های جامعه مدنی

مفهوم سازمان‌های غیردولتی از اوایل دهه 1980 میلادی به طور فراوان در ادبیات مربوط به توسعه و مشارکت رایج شد. پیشتر این سازمان‌ها در حوزه مذهب و امور خیریه فعالیت می‌کردند و به سازمان‌های خیریه موسوم بودند. امروزه مفهوم رایج دیگری را نیز برای این سازمان‌ها با عنوان سازمان‌های داوطلبانه به کار می برند که ناظر بر منزلت حقوقی خاص بسیاری از این نهادهاست.

از سال 1968 طی قطعنامه شورای اقتصادی سازمان ملل، زمینه نهادینه شدن سازمان های غیردولتی در کشورها شدت یافت و جایگاه مشورتی برای سمن‌ها فراهم شد، تا در بسیاری از مسائل مهم و تخصصی در مقام مشاوره برآیند و از حدود نظری وارد مرحله اجرایی و عملی شوند.

بخش غیرانتفاعی در طی سی سال گذشته در رابطه با نیروهای محیطی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات چشمگیری را تجربه کرده که نحوه تأمین مالی و ارائه خدمات انسانی سازمان‌های غیرانتفاعی را تغییر داده است. بازسازی بخش غیر انتفاعی باعث شده تا رهبران غیر انتفاعی سیستم های جدید مدیریتی و حاکمیتی را توسعه دهند که موجب گسترش ظرفیت سازمانی و مدیریت یک پایگاه متنوع بودجه و تامین مالی، پاسخگویی به الزامات شفافیت در تأمین‌کنندگان مالی، مدیریت کارکنان و داوطلبان، بازاریابی سازمانی و روابط و مشارکت‌های بین سازمانی، مدیریت عملیات روزانه و نظارت بر ارائه خدمات می شود. این تغییرات به ویژه به طور گسترده‌تری در ادبیات مربوط به مدیریت بخش غیرانتفاعی ایالات متحده منعکس شده است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه سازمان‌های غیردولتی در سایر كشورها دستخوش تغییراتی هستند كه مشابه با مواردی است كه در ایالات متحده رخ داده است.
ادبیات مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی بین‌المللی حاکی از آن است که محققان و پژوهشگران به مدیریت سازمان‌های غیر دولتی، به ویژه مدیریت و رهبری غیرانتفاعی، تأمین اعتبار و ارزیابی غیرانتفاعی (غیر سودآور)، مدیریت منابع انسانی و مدیریت انواع مختلف سازمان‌های غیرانتفاعی توجه کرده اند.
این امر نشان دهنده آن است که تغییرات رخ داده در ایالات متحده، در واقع منعکس‌کننده تغییرات مشابهی در مدیریت بخش داوطلبانه در سطح جهان است. 

ایجاد ظرفیت سازمانی و مدیریتی در سازمان‌های خدماتی غیرانتفاعی

پژوهش‌های متعددی بر روی مهارت‌های خاصی که سرپرستان بخش خدمات انسانی و مدیران میانی در راستای اثربخش کردن برنامه‌ها می‌بایست توسعه دهند، تمرکز کرده‌اند.سرفصل‌هایی از قبیل: 

 • مدیریت فناوری،
 • مهارت‌های رهبری،
 • تغییر سازمانی،
 • تصمیم‌گیری،
 • مدیریت تنوع،
 • شایستگی فرهنگی،
 • نظارت بر برنامه‌ها و پاسخگویی،
 • مدیریت مالی،
 • مدیریت نیروی انسانی و سرپرستی.

پرستون (2005) یک مدل آموزشی توسعه داد که بر انعطاف‌پذیری و کنترل در رابطه با ابعاد داخلی و بیرونی مدیریت تاکید می‌کند:

 1. انعطاف‌پذیری داخلی، به معنای توسعه و پیشرفت افراد و گروه‌ها در سازمان.
 2. انعطاف‌پذیری خارجی، به معنای ایجاد ظرفیت برای مداخله موثر در محیط خارجی.
 3. کنترل خارجی، یعنی تنظیم و تحقق استانداردهای بالای عملکرد سازمانی.
 4. کنترل داخلی، یعنی تثبیت فرآیندهای گردش کار و مدیریت داده‌ها.

گلیسون (1981) نیز قبل تر نشان داده است که نقش مدیر، تسهیل عملکرد روابط متقابل میان جنبه‌های داخلی و خارجی سازمان بر اساس خرده نظام‌های سازمانی است:

 1. خرده نظام روانشناختی؛ عوامل برقراری رابطه روانی و اجتماعی در محیط کار.
 2. خرده نظام ساختاری؛ ساختار رسمی سازمان.
 3. خرده سیستم فناوری؛ تکنیک‌ها و دانش کارکنان.
 4. اهداف و ارزش‌ها؛ الزامات در سیاست سازمانی، برنامه‌ریزی و رفتارها. 

گلیسون معتقد است که سازمان‌ها از این توانایی برخوردار هستند که بتوانند بقای خود را تأمین و تغییراتی را در محیط خود ایجاد نمایند، مشروط بر اینکه مدیران هر یک از این خرده نظام‌ها، محیط بیرونی و تعامل و روابط متقابل بین این دو را درک کنند و آنها را قادر سازد تا به طور موثری هماهنگی میان این خرده نظام ها را انجام دهند.

بررسی خدمات یکی از موسسات معیار (NonProfit HelpDesk)

موسسه میز کمک سازمان‌های غیرانتفاعی، خدمات توسعه سازمانی و آموزش‌های مدیرتی پایه را با هدف تقویت رهبری و مهارت‌های نهادهای مدنی جامعه آمریکا فراهم می‌نماید. این موسسه آموزش‌های خود را در هفت محور ارایه می‌دهد که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • توسعه رهبری و هیئت مدیره؛ Board and Leadership Development
 • تقویت جذب سرمایه و تامین مالی؛ Strengthening Fundraising
 • توسعه برنامه؛ Program Development
 • مدیریت مالی؛ Financial Management
 • فناوری؛ Technology
 • بازاریابی و ارتباطات؛ Marketing and Communication

1. توسعه رهبری و هیئت مدیره Board and Leadership Development

 • ارزیابی سازمانی Organizational assessment

  • کشف و توسعه کامل مسائل کلیدی با استفاده از اسناد، مصاحبه‌ها، عملیات و ارزیابی خدمات. 
  • تعیین نقاط قوت و فرصت‌های رشد و توصیه‌های مشخص و غیر انتزاعی برای بهبود و پیشرفت چشم‌انداز و مأموریت Vision and mission.
  • بیان تصویری بزرگ که همه کارهایی را که توسط سازمان انجام می‌شود را راهبری می‌کند.
 • راهبرد Strategy

  • حکمرانی Governance؛ اطمینان از این که ساختارها، آئین‌نامه‌ها، قوانین و رویه‌ها و الزامات قانونی و نظارتی و نیازهای سازمانی را رعایت می‌کنند.
  • اصول اخلاقی، ارزش‌ها و مدیریت Ethics, values and management؛ به رهبری کمک می‌کند تا ارزش‌ها و ملاحظات اخلاقی را روشن ساخته و سیاست‌ها و رویه‌ها را برای بازتاب آنها اصلاح نماید.
  • راهنمایی و مدیریت تغییر Leading and managing change؛ درک نقش رهبری در روند تغییر، نحوه الهام‌بخشی و اقدام لازم برای ایجاد تغییر موفقیت آمیز.
  • تحول رهبری Leadership transition؛ دستیابی به حداکثر منافع، ضبط و انتقال اطلاعات، تعریف موقعیت، جستجوی راهبرد و فرآیند انتخاب؛ پشتیبانی مرحله به مرحله.

2. توسعه مدیریت و کارکنان Staff and Management Development

این موسسه انواع خدمات آموزشی و مربیگری را ارائه می‌کند و به سازمان‌های غیرانتفاعی کوچک و متوسط کمک می‌کند تا اثربخشی و کارایی کارکنان را به حداکثر برساند. این موارد عبارتند از:

 • شایستگی فرهنگی cultural competence؛ کار کردن اثر بخش با طیف گسترده‌ای از قومیت‌ها و فرهنگ‌های موجود در سازمان‌ها،
 • مدیریت تعارض و مذاکره Conflict management and negotiation؛ آموزش گروهی یا مربیگری فردی برای پیشگیری و حل اختلافات در سازمان یا بین کارمندان و مراجعان،
 • کار به صورت تیمی Working in teams؛ مربیگری گروهی در مزایا و تکنیک های کارآمدی در تیم های کارمندان
 • فرآیند توانمندسازی The empowerment process؛ مشارکت کارکنان و مراجعان، و توانمندسازی آنها برای انجام عمل، مشارکت آنها در حل مسئله و شرکت در راه حل
 • مربیگری با بازخورد 360 درجه 360 degree feedback coaching؛ ارائه بازخورد به سازمان یا کارمندان خاص در مورد نظر دیگران درباره آنها، و کمک به آنها برای شرکت در بازخورد و استفاده از آن
 • کمک به منابع انسانی HR assistance؛ کمک به مذاکره در مورد پیچ و خم استخدام و مدیریت کارمندان، آشنایی با تعهدات قانونی خود
 • بایدها و نبایدهای مزایای کارمندان Employee benefits do’s and don’ts؛ چگونه می‌توان مزایا را ارزیابی و اداره کرد، نحوه ارائه مزایا به کارمندان.
 • عملکرد سازمانی Organizational performance؛ ایجاد ساز و کارهای رسمی برای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی در مورد نتایج پروژه و عملکرد کلی سازمان
 • خدمات متصدی اطلاعات مجازی Virtual receptionist services؛ یک اپراتور از راه دور که برای سازماندهی تلفن با سازمان آشنا است، تماس‌های لازم را به طرف مربوطه ارجاع می‌دهد و ارسال پیام‌ها و ارائه اطلاعات به تماس گیرندگان، در ساعات کاری یا تعطیل را انجام می‌دهد. 
 • خدمات ثبت‌نام برنامه  از راه دور Remote program registration services؛ اپراتورهای از راه دور برای برنامه‌های جاری و فصلی شما از پذیرش تلفنی استفاده می‌کنند و در هزینه و استخدام کارکنان درون سازمانی صرفه‌جویی می‌کنند.

3. تقویت جذب سرمایه و تامین مالی Strengthening Fundraising

میز کمک در دستیابی به موفقیت در تامین مالی برنامه‌ها از طریق کمک مستقیم یا آموزش کارکنان یاری می‌رساند:

 • بینش، بودجه و یافتن سرمایه گذاران Vision, budget and finding funders؛ ایجاد یک بینش واضح درباره آنچه برای بودجه و میزان آن لازم دارید، تفکر خلاق در مورد مجموع سرمایه‌گذاران احتمالی خود
 • نگارش جذب کمک هزینه‌ها Grant writintg؛ پاسخ به اولویت‌های سرمایه‌داران، جلب علاقه آنها و نشان دادن صلاحیت و شایستگی خود.
 • برنامه‌ریزی رویداد Event planning؛ استفاده از برنامه‌های ویژه/اجتماعی و مشارکت‌های عمومی/خصوصی.
 • ایجاد و پرورش روابط Building and nurturing relationships؛ ایجاد روابط قدرتمند که بخش پنهان در موفقیت جمع‌آوری کمک‌های مالی به شمار می‌رود.
 • رایزنی و پیگیری از راه دور تلفنی Remote phone solicitation and follow-up؛ تنظیم و رسیدگی به نیازهای سازمان برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در سایر مکان‌ها.

4. توسعه برنامه؛ Program Development

این موسسه کمک می‌کند تا برنامه‌هایی را شکل دهید تا ضمن رعایت الزامات سرمایه‌گذاری، پاسخگوی نیازهای آنها نیز باشید. خدمات و پشتیبانی ما همیشه متناسب با وضعیت شما انطباق می‌یابند. ما برای تقویت مهارت‌ها در تدوین و ارزیابی برنامه‌ها با افراد برتر رهبری و برنامه‌های کلیدی کار می‌کنیم، از جمله:

 • تعیین اهداف و مقاصد برنامه  Setting program goals and objectives
 • تدوین برنامه ای برای تحقق آن اهدافDeveloping a program to meet those goals
 • اجرای ارزیابی برنامه جامع و مبتنی بر هدف Implementing comprehensive, goal-based program evaluation

5. مدیریت مالی؛ Financial Management

این مرکز می‌تواند خدمات مالی را بر اساس پروژه یا تحت شرایط قرارداد توافقی ارائه دهد. خدمات مالی که می‌توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:

 • سیستم دفترداری (تنظیم حسابداری) Bookkeeping set-up؛ راه‌اندازی سیستم برای پاسخگویی به الزامات اساسی حسابداری و پشتیبانی از قابلیت‌های گزارش دهی.
 • طراحی و اجرای کنترل های داخلی Design and implementation of internal controls؛ اطمینان از داشتن سیاست‌ها و رویه‌هایی که از دارایی‌ها محافظت می‌کند، گزارش‌های دقیق را تضمین می‌کند و استانداردهای حسابرسی را رعایت می‌کند.
 • تکنولوژی اطلاعات مالی Financial IT؛ انتخاب و اجرای دفترداری کامپیوتری و سیستم مدیریت مالی.
 • آماده‌سازی دفترداری/ حسابرسی Bookkeeping/Audit preparation؛ ارائه پشتیبانی دفترداری برون‌سپاری به طور مداوم یا در نقطه اوج.
 • تشکیل پرونده‌ها و گزارش‌های سالانه Annual filings and reporting؛ به کارکنان سازمان خود آموزش دهید تا این وظایف را انجام دهند یا آنها را به صورت برون‌سپاری ارائه دهند.
 • تخصیص بودجه Budgeting؛ به شما در ایجاد بودجه برای تأمین‌کنندگان یا برای پیگیری هزینه‌ها در مقابل بودجه کمک می‌کند.
 • مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره Board accountability؛ آموزش اعضای هیئت مدیره برای درک کامل مسئولیت‌های مدیریت مالی و کارهایی که برای محافظت از سازمان و خودشان باید انجام دهند.
 • مدیریت مالی برون سپاری Outsourced financial management؛ مدیریت کامل اطلاعات مالی داخلی یا خارجی سازمان، غالباً با  هزینه‌های کمتر از استخدام یک حسابدار.

بیشتر بخوانید :

ارزیابی نیاز داوطلبان خیریه و آموزش آنها

6. فناوری؛ Technology

این موسسه‌، سال‌ها تجربه در زمینه تامین خدمات فناوری با کیفیت بالا را برای سازمان‌های غیرانتفاعی شهر نیویورک دارد. خدمات ما به صورت ساعتی یا پروژه‌ای یا از طریق قرارداد توافقی برای حفظ کل زیرساخت فناوری در دسترس هستند.

 • ارزیابی فناوری و تطابق هدف Technology assessment and goal alignment؛
  تدوین یک برنامه جامع فناوری، از جمله منابع تامین مالی و بودجه، بر اساس اهداف سازمانی. ما برای اجرای برنامه، آموزش و پشتیبانی را ارائه می‌دهیم.
 • استفاده از فناوری در ارائه خدمات مستقیم Using technology in direct service provision؛ 
  تمرکز بر استفاده از فناوری برای اثربخشی و کارآمدتر کردن خدمات، از جمله استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی و دستیابی به خدمات و ارائه خدمات آنلاین مانند آموزش آنلاین.
 • ادغام و یکپارچه‌سازی فناوری Technology integration؛
  ایجاد برنامه‌های نرم‌افزاری که با هم کار می‌کنند تا بتوان ورود داده‌های تکراری و انتقال داده دستی را از بین برد.
 • شبکه‌سازی Networking؛
  تنظیم فن آوری خود برای برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها، نرم‌افزار و پایگاه داده و تهیه نسخه پشتیبان از داده‌های ضروری و پیکربندی نرم‌افزار است.
 • امنیت Security؛ 
  ارزیابی نیازهای امنیتی و توصیه راهکارهای جلوگیری از ویروس و جاسوس افزارها و همچنین رویکردهای مربوط به مراحل پشتیبانی داده‌ها، به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار و روش‌های دسترسی به رایانه و اینترنت.
 • انتخاب نرم افزار، دستیابی و سفارشی‌سازی Software selection, acquisition and customization؛ 
  ساده‌سازی فرایند با ارائه مشخصات، شناسایی فروشندگان، دریافت پیشنهادات (مزایده)، شخصی‌سازی نرم‌افزار و کارکنان آموزشی.
 • عیب‌یابی و میز راهنما Troubleshooting and help desk؛ 
  عیب‌یابی از راه دور در هنگام تماس و پشتیبانی نرم‌افزار تلفنی به صورت روزانه یا قرارداد با استفاده از سیستم بلیط فروشی آنلاین. ما همچنین می‌توانیم شبکه‌ها را رصد کنیم و بسیاری از مسائل را از راه دور یا از طریق بازدید از سایت (در محل) برطرف کنیم.
 • توسعه وب Web development؛ 
  توسعه پیام‌رسانی، یک ساختار هدایتی (تب‌ها و منوها)، متن، طراحی و توسعه (برنامه‌نویسی)
 • مدیریت جامع فناوری اطلاعات برون‌سپاری Comprehensive outsource IT management؛ 
  پوشش کلیه نیازهای فناوری شما از جمله بررسی‌های دوره‌ای ، خدمات و مراقبت‌های اضطراری در صورت نیاز، اغلب ارزان‌تر از استخدام یک فرد متخصص فناوری است و ساده‌تر از کنترل فناوری در سازمان است.

7. بازاریابی و ارتباطات؛ Marketing and Communication

سازمان‌های غیرانتفاعی باید داستان خود را برای مخاطبان مختلف، اعم از مشتری، سرمایه‌گذار، سازمان‌های ارجاع‌دهنده و سازمان‌های همکار و شریک، بازگو کنند. شکل و قالب آن داستان به مخاطبان مورد نظر برای دستیابی به اهداف، اهداف مورد نظر و برخی اوقات به بودجه موجود بستگی دارد.

 • راهبرد ارتباطاتی A communications strategy؛ 
  تعریف كسی كه نیاز به دستیابی به او دارید و با چه پیام‌هایی و فرمت‌هایی می‌توانید به بهترین نتیجه برسید.
 • بروشورها؛ کارت پستال و آگهی‌ها Brochures. postcards and flyers؛ 
  اطلاع‌رسانی یا یادآوری به مردم در مورد کل برنامه شما یا برنامه یا رویداد خاص.
 • خبرنامه‌ها Newsletters؛
  ایجاد مفهوم، ساختار، طراحی و محتوا برای روزنامه‌های الکترونیکی یا چاپی که یک نقطه تعامل یا ارتباط دائم را ارائه می‌دهند.
 • کپی وب Web copy؛
  ایجاد حضور آنلاین کاربر پسند.
 • مقالات و اطلاعیه‌های مطبوعاتی Articles and press releases؛ 
  افزایش شناخت عمومی یک سازمان یا برنامه.
 • گزارش‌ها Reports؛ 
  توصیف دستاوردهای خود برای هیئت مدیره، آژانس‌های دیگر یا سرمایه‌گذاران.
 • رسانه‌های اجتماعی Social media؛ 
  استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای دستیابی به مشتری و سرمایه‌داران روشن‌بین.

جمع‌بندی

با توجه به ابعاد نه چندان بزرگ سازمان‌ها و موسسات نیکوکاری و مردم نهاد در کشور، به نظر می‌رسد اهمیت آموزش سازمانی در این نهادها طی سال های متمادی آن چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته بود. این روند در طی پنج سال اخیر شاهد تحولات مثبتی بوده است و نهادهای مختلف، چه در قالب آموزش نیروی انسانی درون سازمانی و چه در قالب سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات آموزشی به سایر سازمان‌ها، گام‌های موثری را برداشته‌اند.

سرعت تحولات این حوزه در سال‌های اخیر و تاسیس چندین موسسه تخصصی آموزشی در حوزه سازمان‌های جامعه مدنی، نوید آینده روشن‌تری را در آموزش‌های نهادهای مردمی می‌دهد. همچنین همان گونه که در ادامه اشاره خواهد شد، هم راستا بودن این آموزش‌ها با بدنه اصلی آموزش‌های مدنی در ادبیات بین‌الملل، حکایت از به روز بودن نسبی این دوره‌ها در کشور ما دارد.

این مطلب برداشت و خلاصه‌­ای از مقاله "ارزیابی آموزش‌های مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاستگذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی)"؛ نوشته "محمدرضا علیپور"، است که در همایش خیر ماندگارشرکت کرده است و در سیویلیکا نیز منتشر شده است.

لینک مقاله در سیویلیکا