نظرسنجی کارگاه «روش‌های تامین منابع مالی»


نظرسنجی دوره «توانمندسازی و مهارت افزایی استان قم»؛ کارگاه «روش‌های تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها» مدرس : دکتر رضا درمان .  • {{value}}
روش‌های تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها را بنویسید. روش‌های تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها را کوچک‌تر از 1 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

کاربردی بودن مطالب را انتخاب کنید.
میزان تناسب مدت دوره با مطالب ارائه شده را انتخاب کنید.
میزان برآورده شدن انتظارات شما از دوره را انتخاب کنید.
تازگی و به روز بودن موضوع را انتخاب کنید.
کیفیت محتوای دوره را انتخاب کنید.

آشنایی و تسلط مدرس بر دوره را انتخاب کنید.
قدرت انتقال مطالب را انتخاب کنید.
کیفیت، نظم و پیوستگی مطالب ارائه شده از سوی مدرس را انتخاب کنید.
نظم مدرس به لحاظ حضور و ترک به موقع کلاس را انتخاب کنید.
قدرت استفاده از روش تدریس مشارکتی در کلاس را انتخاب کنید.
میزان تخصص مدرس (رضا درمان) را انتخاب کنید.

شرایط اجرا (کیفیت کلاس‌ها) را انتخاب کنید.
زمان و ساعت برگزاری را انتخاب کنید.
نحوه برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت برگزاری را انتخاب کنید.
اطلاع‌رسانی‌های لازم توسط آکادمی را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...