نشست معرفی مدل خیریه برجسته و رویکرد ارزیابی سمن‌ها و خیریه توسط نیکوگواه

نشست معرفی و ارایه مدل خیریه برجسته با حضور دکتر جهانگیری مدیرعامل مرکز کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) و دکتر حاجی ابراهیم مدیر پروژه ارزیابی خیریه‌ها، به صورت حضوری در خیرماندگار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی خیرماندگار، در این نشست، مدل تعالی تدوین شده در خصوص خیریه‌های برجسته توسط آقای دکتر حاجی ابراهیم ارایه شده و با ذکر اهداف و برنامه‌های آتی در توسعه و نهایی‌سازی مدل، رویکرد ارزیابی مبتنی بر منطق رادار و ارزشیابی مبتنی بر شواهد مطرح شد.

دکتر جهانگیری، مدیرعامل مکسا ضمن استقبال از بکارگیری و توسعه مدل تعالی خیریه‌ها، خواهان ارزیابی شفاف و مبتنی بر شواهد شدند و از همکاران ارزیابی شونده خواستند که بدون هیچ پنهان کاری، واقعیات را ارایه نمایند تا مدیریت به تواند فرصت‌های بهبود را شناسایی کرده و بر نقاط قوت خود اتکا نماید