مجله


تاثیر مشارکت دانشجویان در امور خیریه

تاثیر مشارکت دانشجویان در امور خیریه

هدف این مقاله مطالعه کیفی مشارکت دانشجویان در امور خیریه و ارائه مدلی داده بنیاد برمبنای بسترها، علت‌ها و راهبردهای ترغیب دانشجویان به این امور خیریه است.