مجله


مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه

مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه

در این گفتگو  دکتر سبحانی بخشی از مسئولیت‌ اجتماعی شرکت فولاد مبارکه را بیان می‌کند، اما ارمغان این اقدامات برای فولاد مبارکه ،  جامعه و  کشور چه بوده؟!