سوابق آموزشي

1391/ داور تكنولوژي آموزشي در جشنوارە» روش هاي برتر تدريس« مرحلۀ شهرتهران (درس فيزيك، حسابان)

داور تكنولوژي آموزشي در جشنواره «روش هاي برتـر تـدريس فني وحرفـه اي و كـاردانش» مرحلـه شـهر تهـران

(درس هاي رسم فني، مباني هنرهاي تجسمي و رياضي 3)

 داور جشنواره و مسابقه «معلم پژوهنده» مرحله منطقه اي (منطقه هشت)

سرگروه ارتقاء گروه هاي آموزشي فني وحرفه اي و كاردانش اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران 

1390/ داور تكنولوژي آموزشـي در جشـنواره «روش هـاي برتـر تـدريس» مرحلـه شـهرتهران (درس هـاي آمـادگي دفـاعي، روانشناسي)

سخنراني به مناسبت هفته پژوهش با عنوان «کلاس هاي موضوعي» و برگزاري دوره كارگاهي چهارروزه «پـژوهش هـاي

دانش آموزي»  پژوهشسراي ملاصدرا منطقه هشت

1389/ عضو هيئت تحريريه نشريه رشد فني وحرفه اي (سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي)

1386/ دبير و برگزاركننده جشنواره انديشه هاي پوياي دبيران )تحقيق و پژوهش( در منطقـه هفـت، عضـوگروه تحقيـق و پژوهش منطقه هفت آموزش و پرورش شهرتهران

داور جشنواره جوان خوارزمي مرحله منطقه اي در بخش فني تاكنون (منطقه هفت، پژوهشسراي اشراق(

1385/  عضو گروه تحقيق و پژوهش منطقەه هفت آموزش و پرورش شهر تهران، استخدام پيماني در آموزش و پرورش شهر تهران با عنوان هنرآموز رشته نقشه كشي صنعتي

1380/ تدريس دوره هاي مقدماتي و پيشرفته نرم افزار اتوكد، کلاس های فوق برنامـه، دانشـكده معمـاري و شهرسـازي، دانشـگاه علم وصنعت ايران.

1379 / تدريس نقشه كشي صنعتي و رسم فني، دوره هاي آزاد، آمادگي كنكور كارشناسي. تدريس نرم افزارهاي اتوكد، فتوشـاپ و  ... دوره هاي آزاد.

3

سوابق تدريس

1392 / تدريس روش تدريس در دوره كارشناسي دانشگاه تربيت دبير رجايي

1391 / تدريس در دوره ضمن خدمت «روش هاي تدريس» مركز ضمن خدمت دانشوران، منطقه هشت آموزش و پرورش

/ تدريس دوره ضمن خدمت «تك ولوژي آموزشی» از سوي گروه هاي آموزشي، منطقه 9 و 12 .

1390 /تدريس واحد درسي «فنون ارائه به كمك رايانه» در مقطع كارشناسي ارشد (2 واحـد نظـري، عملـي) طراحـي صـنعتي در دانشگاه هاي علم و صنعت ايران و الزهرا، دانشكده طراحي صنعتي .

/ اجراي كارگاه هاي آموزشي ارتقاء مهارتي و دانشي همكاران گروه هاي آموزشي با عناوين «خلاقیت و كارگروهي«

/ اجراي چهار دوره كارگاه آموزشي «مقالـه نويسـی» و دو دوره كارگـاه «خلاقيـت»، يـك دوره «چگونـه يـك پايـان نامـه

بنويسيم؟» براي دبيرخانه چهارباغ

/ برگزاري كارگاه «مقاله نويسي» يك روزه دانشگاه قم

1389 / تدريس در دوره ضمن خدمت «توليد مواد و محتواي آموزشي»/ مركز ضمن خدمت دانشـوران، منطقـه هشـت آمـوزش وپرورش

/  برگزاري نشست هم انديشي محلات منطقه 5 شهرداري با همكاري دفتر مطالعات شهرداري

/ برگزاري دو دوره آموزش آموزش گران (TOT) براي معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1388 / برگزاري دوره چهار روزە  آموزشي (TOT) تربيت مربي براي كارشناسان امور فرهنگـي دانشـگاه هـاي سراسـر كشـور، بـه سفارش دفتر امور انجمن هاي علمي دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با همكاري دانشگاه علم و صنعت.

/ برگزاري دوره ضمن خدمت توان افزايي براي كارمندان دانشگاه صنعتي شريف در سرفصل هاي خلاقیت، تفكـر انتقـادي و فنون حل مسئله.

/ تدريس دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته طراحي صنعتي، درس «فنون ارائه به كمك رايانه» و «طراحي به كمك رايانه» (مجموع 6 واحد در هر دو نيم سال) ،  دانشگاه علم و صنعت ايران. (استاد مدعو)

1387 / ارائه و برگزاري دوره هاي آموزشي كارگاهي مشاركتي براي معاونت فرهنگي و امور پيشـگيري سـازمان بهزيسـتي كشـور، دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، در سرفصل هاي «طرح نويسي» و «گزارش نويسي» و «مستندسـازي» و «مـديريت نيروي داوطلب» در شهرهاي تهران، بيرجند، قزوين، اردبيل و... .

/ ارائه و برگزاري دوره هاي آموزشي كارگاهي، براي معاونت فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دفتر امور كانون هـاي فرهنگي هنري و انجمن هاي علمي دانشجويي جداگانه در سرفصل هاي مديريت سازماني، خلاقیت و فنـون حـل مسـاله جهت توان افزايي كارشناسان امور فرهنگي و دانشجويان سراسر كشور، به صورت جداگانه.

اين دوره ها به ترتيب در شهرهاي همدان، كاشان، بندرعباس، شيراز، تهران، خرمشهر، اردبيل، يزد و شاهرود برگزار شد.

/ برگزاري دوره آمادگي جشنواره خوارزمي جوان، پژوهشسراي اشراق، منطقه هفت آموزش و پرورش.

1386 / برگزاري چهار دوره كارگاه هاي خلاقیت، پژوهشسـراي اشـراق، منطقـه هفـت آمـوزش و پـرورش و برگـزاري سـه دوره كارگاهي خلاقیت، ويژه دبيران شيمي، فناوري و جغرافيا.


سوابق پژوهشي

طرح هاي پژوهشي

1391 / اجراي طرح نيازسنجي و سنجش كيفيت فعاليت هاي گروه هاي آموزشي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهـران در سـطح مناطق 18 گانه شهر تهران (دردست اقدام)

1390 / طرح ظرفيت سنجي دانشجويان جديدالورود دانشگاه تهران، مهرماه، براي باشگاه دانشجويان، اين طرح در حدود جمع آوري اطلاعات متوقف شد.

1389 / انجام طرح «نیازسنجی» آموزشي كارشناسان فرهنگي دانشگاه هاي سراسر كشور به سفارش دفتر امـور فرهنگـي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

4

مقالات

1392 / بررسي ارزشيابي آموزشي در آموزش عالي هنر/ منتشر شده در كتاب مجموعه مقالات همايش آموزش عالي هنر

1391 / اسباب بازي هاي دلخواه، جستاري در ميزان تأثير اسباب بازي بروي خودپنداره كودكان/ ارائـه شـده در همـايش راهكارهـاي نوين در آموزش پيش دبستاني

/ نقد و تحليل فرايند رشد اجتماعي از ديدگاه كلبرگ، ارزشيابي مراحل رشد اجتماعي دانش آموزان هنرسـتان آزادي فلسـطين در قبال مفهوم تقلب امتحان

1390 / مقاله «ارزش طراحي» بررسي عوامل تأثيرگزار بر ارزشيابي فرايند طراحي، منتشرشده در شماره شش چهارباغ

/ مقاله «كاريكاتور ديزاين» و «اشياي غيرممكن، نقد آثار جاكوئيز كارلمن»، منتشر شده در شماره هاي 202 و 251 نشـريه تخصصي هنر كاريكاتور «كيهان كاريكاتور«

1389 / مقاله «نگاهي به تعامل در طراحي» بررسي مفهوم تعامل در محصوالت صنعتي، منتشرشده در شماره پنجم چهارباغ

1384 / ارائه مقاله با عنوان «طراحي زانو بند بعد از جراحي براي بيماران با نقص ACL » ، به صورت پوسـتر در يـازدهمين كنگـره كاردرماني ايران، انجمن كاردرماني ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، آبان ماه .


سمينارها

1391 / برگزاري اولين سمينار طراحي اسباب بازي و ابزارهاي آموزشي، با عنوان دبير علمي، در اين سـمينار چهـار سـخنراني و ده مقاله، به صورت يك روزه در فرهنگسراي خاقاني جنب دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) ارائه شـد. ايـن سـمينار بـا همكاري بخش سرگرمي هاي سازنده كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و شوراي نظارت بر اسباب بازي برگزار شد.

/ سخنراني با عنوان «پژوهش هاي دانش آموزي» و «ارزش هاي اقدام پژوه»  بـه مناسـبت هفتـه پـژوهش منطقـه هشـت

آموزش و پرورش

1390 / برگزاري سمينار نقد و نظر پيرامون آموزش در مدرسه باوهاوس (اولين هنرستان تاريخ كه هنر و صنعت را درهـم آميخـت( به عنوان دبير علمي، اين سمينار پنج سخنران داشت كه در باغ موزه آب و با همكاري شهرداري منطقه 5 برگزار شد.

/ برگزاري نشست تخصصي نقد و نرر پيرامون طراحـي دهـه پنجـاه امريكـا و نگـاهي بـه مكتـب شـيكاگو و پراگماتيسـمِ

جان ديوئي

1389 / برگزاري سه نشست تخصصي با عنوان «فرايند طراحي سريع، اسكيس» ، «نقد آثار پل هنينگسن»، «نقد آثار ورنر پـانتون طراح دانماركي«

تأليفات

كتاب ها

1391 / ترجمه كتاب «هنر به مثابه پيشه» از متن انگليسي كتـاب art as Design»» نوشـته برونـو مونـاري طـراح و مولـف معروف ايتاليايي (در دست اقدام)

1390 / ويراستاري كتاب «اسكيس و راندو در طراحي صنعتی»  با همراهي خانم مهندس آزاده بيات نوشته كووس ايسن و رزولـين استيور از انتشارات وارش

1389 / تأليف مجموعه راهنماي عملي برگزاري كارگاه هاي علمي براي كارشناسان انجمن هاي علمي دانشجويي سراسر كشور، در پنج سرفصل، به سفارش اداره علمي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

1388 / تأليف كتاب «آن پاييز بهاري» درباره مفاهيم پايه و مديريت نيروي داوطلـب در سـازمان هـاي مـردم نهـاد و پايگـاه هـاي سلامت روان اجتماعي در دست انتشار توسط دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي معاونت فرهنگي و پيشگيري سـازمان بهزيستي كشور. بصورت مشترک با سركار خانم مهندس شادي عظيمي.

/ تأليف كتاب «همه آن كاغذها...» درباره طرح نويسي، گزارش نويسي و مستندسازي در سازمان هاي مردم نهاد و پايگـاه هـاي سلامت روان اجتماعي. در دست انتشار توسط دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي معاونت فرهنگي و پيشگيري سـازمان بهزيستي كشور. بصورت مشترک با سركار خانم مهندس شادي عظیمی.

/ تأليف كتاب «نشست هاي كارشناسان» در رابطه با سرفصل هاي سه كارگاه برگزارشده در داتشگاه هاي مختلف در سال هاي 1386 -1387 -1388 منتشر شده توسط دفتر امور انجمن هاي علمي دانشجويي و جهاد دانشگاهي وزارت علوم تحقيقات و فناوري. بصورت مشترک با همكاران.

/ تاليف كتاب «كارگاههاي آموزشي» در رابطه با سرفصل هاي دوازده كارگاه برگزارشده در دانشگاه هـاي مختلـف در طـول سال تحصيلي 1387 -1388 منتشر شده توسط دفتر امور انجمنهـاي علمـي دانشـجويي و جهاددانشـگاهي وزارت علـوم تحقيقات و فناوري. بصورت مشترک با همكاران

جزوات

1390 / جزوه آموزشي دوره ضمن خدمت مقدماتي و پيشرفته خلاقيت، برگزارشده در گروه هاي آموزشي فني و حرفه اي و كاردانش اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران

1389 / جزوه آموزشي دوره ضمن خدمت «توليد مواد و محتواي آموزشی» ، برگزارشده در مركز آموزش ضمن خدمت «دانشـوران« منطقه هشت

طراحي آموزشي

1391 / طراحي آموزشي پنج دوره آموزشي كارگاهي دو روزه با عنوان هاي «الزامات طراحي اسباب بازي»، «شناخت اجزا و عناصـر زيبايي شناسي در اسباب بازي»، «مواد و ساخت اسباب بازي» و «ساخت ابزارهاي كمك آموزشي سـريع» بـراي دبيرخانـه شوراي نظارت بر اسباب بازي وابسته به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

1389 / طراحي آموزشي دوره كوتاه مدت چهار روزه آموزش آموزشگران مربوط به كارشناسان امور فرهنگي دانشگاه هـاي سراسـركشور، در اين كارگاه چهار روزه .

1388 / طراحي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت انجمن هاي علمي دانشجويي در 83 سر فصل مربوط به فعالين انجمـن هـاي علمـي دانشجويي، اين دوره ها به صورت يك روزه، كارگاهي و مشاركتي طراحي شده اند. برخي از مهمترين عناوين اين كارگـاه هـا طرح نويسي، مقاله نويسي، مديريت نيروي داوطلب، كارگروهي، خالقيت، رزومه نويسي، نشريات دانشجويي، ارتباط مـوثر، مديريت منابع مالي و...

 طراحي آموزشي دو دوره چهار روزه كوتاه مدت بـا سـر فصـل هـاي «طـرح نويسـي، مستندسـازي و گـزارش نويسـي در پايگاه هاي سلامت اجتماعي» و «مفاهيم پايه سازمان هاي غيردولتي و مديريت نيروي داوطلـب در پايگـاه هـاي سلامت اجتماعي» براي معاونت فرهنگي و پيشگيري سـازمان بهزيسـتي كشـور، ايـن دوره هـا بصـورت چهـار روزه، كارگـاهي ومشاركتي طراحي شده اند.