فرم نظرسنجی کارگاه تکنیک‌های تسهیلگری


فرم نظرسنجی کارگاه تکنیک‌های تسهیلگری         مدرس : محمد حسین شیخ .  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

کیفیت محتوای کارگاه مناسب بود؟ را انتخاب کنید.
مطالب ارائه شده کاربردی و جنبه مهارت افزایی داشت؟ را انتخاب کنید.
محتوا برای موسسه خیریه یا سمن قابل استفاده بود؟ را انتخاب کنید.
فرصت برای بحث و اظهار نظر وجود داشت؟ را انتخاب کنید.
نظم و پیوستگی مطالب مناسب بود؟ را انتخاب کنید.

روش اداره کارگاه توسط استاد مناسب بود؟ را انتخاب کنید.
مشاور به مباحث ارائه شده تسلط داشت؟ را انتخاب کنید.
کیفیت انتقال مفاهیم توسط مشاور مناسب بود؟ را انتخاب کنید.
مدت زمان کارگاه برای رسیدن به اهداف آن کافی بود؟ را انتخاب کنید.
محل برگزاری مناسب بود؟ را انتخاب کنید.
نظم و انظباط اجرای کارگاه مناسب بود؟ را انتخاب کنید.
نحوه اداره و برخورد دست اندرکاران کارگاه مناسب بود؟ را انتخاب کنید.
از کارگاه برگزار شده به طور کلی رضایت دارید؟ را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...