مشاوره اختصاصی آکادمی خیر ایران

مشاوره تخصصی به مدیران و کارشناسان

مرکز مشاوره یکی از بخشهای اصلی آکادمی خیر ایران است که ارائه خدمات مشاوره تخصصی به مدیران، کارشناسان مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد  (سمن ها) کشور را هدف فعالیت خود قرار داده است