شتابدهنده اجتماعی

هدف شتابدهنده اجتماع خیر ماندگار در گام نخست، توسعه زیست بوم نوین اجتماعی کشور است . از این روی برگزاری رویدادها و کارگاه های آموزشی مرتبط و تولید محتوای مناسب این هدف در دستور کار قرار دارد .