×مشخصات شغلی(مسئولیت سازمان) :

* عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده صنایع و مدیریت

* عضو هیئت علمی وابسته پژوهشکده آلاء

* مسئول طرح و برنامه معاونت خیرماندگار بنیاد آلاء

×مشخصات تحصیلی:

* کارشناسی : مهندسی صنایع – تولید صنعتی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

* کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی- دانشگاه علم و صنعت

* دکتری : مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات - دانشگاه علامه طباطبایی

×حوزه های تخصصی:

* مدیریت راهبردی  : برنامه ریزی راهبردی ، ارزیابی عملکرد .

* کارت امتیازی متوازن : ارزیابی عملکرد، نقشه استراتژی.

* برنامه و بودجه : بودجه ریزی، گزارش عملکرد.

* مدل های تصمیم گیری : چندهدفه، چندمعیاره.

* پویایی های سیستمی : مدلسازی، شبیه سازی، سناریوسازی.

* شبیه سازی گسسته: مدلسازی، شبیه سازی، سناریوسازی.

×مختصری از فعالیت های علمی:

الف- تألیف

پایان نامه:

1 .پایان نامه کارشناسی ارشد " طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد بر پایه کارت امتیازی متوازن، پویایی های سیستمی و تئوری بازی ها، مطالعه موردی : شهرداری منطقه 4 تهران"

2 .رساله دکتری" مدل برنامه ریزی ریاضی مکان یابی نقاط انتقال و بهینه سازی تخصیص جریانات فیزیکی از مناطق انتقالی به تسهیلات (مورد مطالعه: امدادرسانی هوایی به مناطقجنوب مرکزی تهران("

مقاله علمی پژوهشی:

1. Paper ”Development of a Scenario-based blood bank model to maximize reducing the blood wastage”Transfusion Clinique et Biologique, Volume 28, Issue 3, IF:1.406

2 .مقاله "ترکیب سیستم دانش پایه و فرآیند تحلیل شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن «مطالعه موردی شهرداری منطقه 4 تهران» نشریه علمی و پژوهشی مدیریت فردا)نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) 

3 .مقاله "طراحی چارچوبی برای تعیین ترکیب بهینه استراتژی در آنالیز SWOT به وسیله ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی ها"(نشریه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران) نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

4 .مقاله "مکان یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان"(نشریه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران) نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

5 .مقاله "آسیب شناسی تجربی خدمت نظام وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی"(نشریه علمی پژوهشی پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC))

6 .مقاله "فهم جوهرة تجربة دورة سربازی در اعضای هیئت علمی وظیفه؛ مطالعه ای پدیدارشناسانه"نشریه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی )پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

7 .مقاله "طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس ANP ،BSC و تئوری بازی ها"نشریه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC))

8 .مقاله "تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران"(نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران )پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)

09.مقاله "ارائه یک مدل جهت تدوین بهترین ترکیب استراتژی بر پایه کارت امتیازی متوازن، ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی ها" (مطالعه موردی: کارخانه شیشه اردکان) (نشریه علمی پژوهشی تحقیق در عملیات در کاربردهای آن)

19 .مقاله "مکانیابی نقاط انتقال و تخصیص بهینه جریان مجروحین در فرآیند امدادرسانی در بحران"(نشریه علمی پژوهشی امداد و نجات)

کتاب:

1 .کتاب گزارش فرهنگی، نمای نزدیک؛ سینمای امروز ایران در قاب نقد

(سیدی، سیدمحمدرضا. و سیدی، سیدحسین. (1391) هالیوود در قاب نقد. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)

2 .ویراستاری علمی کتاب خیریه در جوامع اسلامی

(نویسنده: امی سینگر، ترجمه: فاطمه سلجوقیان، ویراستاران علمی: محمدصالح طیب نیا، سیدحسین سیدی(1396) اصفهان، قبسات)

3.کتاب هالیوود در قاب نقد

(سیدی، سیدمحمدرضا. و سیدی، سیدحسین. (1391) هالیوود در قاب نقد. تهران: مؤلف.)

مقاله کنفرانسی :

1 .مقاله "طراحی مدل همکاری جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی"

(ارائه شفاهی در دومین همایش ملی اقتصاد دفاع ثبت در ISC )

2. بررسی نقش خیریه در توسعه دانشگاه های برتر، ارائه چهارچوب عمل برای ایران"

 (ارائه شفاهی در اولین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در ISC) (مقاله برگزیده همایش)

3 .مقاله "جایگاه نامگذاری در سبک زندگی اسلامی - ایرانی، مطالعه موردی تغییر نام محله و پل نصر به محل و پل شیما"

(ارائه شفاهی در سومین کنگره پیشگامان پیشرفت)

4 .مقاله "حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل"

(ارائه شفاهی در سومین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در ISC)

5 .مقاله " جایگاه شاخص های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمان های خیریه ایران

(ارائه شفاهی در سومین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در ISC)

6 .مقاله "ارائه چارچوبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن پویا، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران "

(نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع)

7 .مقاله "یک مدل پویا برای شبیه سازی آلودگی ناشی از سیستم حمل و نقل درون شهری با مطالعه موردی برای شهر تهران"

(نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع)

8 .مقاله "دانش حلقه های واسط، انتقال خط مشی و رهنمودهایی برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با تأکید بر بازخوانی نظریه حکمرانی خوب و نقدهای آن"

(پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

9 .مقاله "ضرورت توجه به توسعه خدمات جدید و الگوی توسعه اسلامی ایرانی در راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات"

(دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت)

10 .مقاله "طراحی الگوی خودکفایی کشاورزی از نگاه مقام معظم رهبری"

(سومین کنگره پیشگامان پیشرفت)

11 .مقاله "جایگاه نام گذاری در سبک زندگی اسلامی - ایرانی، مطالعه موردی تغییر نام بوستان (جایگزین واژه لاتین پارک) به باغ"

(سومین کنگره پیشگامان پیشرفت)

12 .مقاله "بررسی معضلات و آسیب های جامعه علمی کشور"

(چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت)

13 .مقاله "کسب و کار اجتماعی شیوه نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی"

(اولین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در ISC)

14 .مقاله "معنا شناسی واژه صدقه در قرآن"

(اولین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در ISC)

5 .مقاله "طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکت های مردمی"

(دومین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در  ISC)

16 .مقاله "اولویت بندی حوزه های خیریه بهداشت و درمان بر اساس معیارهای حکمرانی خوب امر خیر "

(ارائه شفاهی در سومین همایش ملی خیر ماندگار ثبت در ISC)

×مختصری از فعالیت های علمی:

ب- تدریس و نظارت علمی

تدریس

*فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی

*آمار و کاربردهای آن درمدیریت 9 ،دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی

*مدیریت کیفیت و بهره وری، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*مدیریت و کنترل پروژه، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*پویایی شناسی سیستم ها، دانشگاه زند شیراز، کارشناسی ارشد

*اقتصاد خرد، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*اصول صف و شبیه سازی کامپیوتری، دانشگاه زند شیراز، کارشناسی ارشد

*اصول شبیه سازی، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*تجزیه و تحلیل تصمیم گیری، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*مهندسی فاکتورهای انسانی، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*تحقیق در عملیات9 ،دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*کاربرد کامپیوتر در مدیریت، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*تحقیق در عملیات1 ،دانشگاه شاهرود، کارشناسی

*مبانی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شاهرود، کارشناسی ارشد

*تحلیل سیستم، دانشگاه شاهرود، کارشناسی

×راهنمایی پایان نامه:

*شبیه سازی سیستم موجودی خون بیمارستان علی اصغر شیراز

*شناسایی متغیرهای واسطه ای موثر بر رابطه رهبری مسئولیت پذیر و عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: سازمان قطار شهری شیراز و حومه(

*شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه صنایع چوب و کاغذ در ایران با رویکردQFD

* ارتقای کارایی در فرآیند تولید با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد (مطالعه موردی شرکت استیل البرز(

*شناسایی ریسک و آثار آن با رویکرد AHP-FMEA فازی، مطالعه موردی: سازمان بهزیستی شهرستان بوشهر

×مشاور پایان نامه :

*شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در اجرای مدیریت پروژه پایدار در ساخت مترو

*ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره در شهرداری شیراز

*کاهش زمان انتظار بیماران با حداقل هزینه با توجه به محدودیت های موجود با استفاده از شبیه سازی روند اتومات های یادگیرنده (مطالعه موردی بیمارستان شهید بهشتی شیراز)

*بررسی نقش میانجی قابلیت فناوری و مزیت رقابتی در صنعت در رابطه بین بازارمحوری و نوآوری محصول با ملاحظه نقش تعدیل گری شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی(

*ارزیابی عملکرد پروژه های  عمرانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره در شهرداری شیراز

*شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در اجرای مدیریت پروژه پایدار در ساخت مترو

*کاهش زمان انتظار بیماران با حداقل هزینه با توجه به محدودیت های موجود با استفاده از شبیه

سازی روند اتومات های یادگیرنده (مطالعه موردی بیمارستان شهید بهشتی شیراز(

×مدرس کارگاه :

*مدیریت راهبردی در سازمان‌های مردم نهاد و خیریه، پاییز 1008

*مدیریت راهبردی در سازمان‌های مردم نهاد و خیریه، خرداد1499

×کمیته علمی همایش :

*عضو کمیته علمی سومین همایش ملی خیرماندگار، "مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر در ایران" و دبیر محور "مطالعه و ارزیابی تجربه های ملی"

*عضو کمیته علمی «نخستین کنفرانی ملی مدلسازی و شبیه سازی سیستم های پویا«

×سخنرانی :

*اولین همایش ملی خیرماندگار

*همایش موسسات عضو شبکه سماوات (سازمان های مردم نهاد آموزش و اشتغال توانیابان)، 1395

*همایش تشکل های اجتماعی و سلامت اجتماعی در سازمان بهزیستی استان کرمان، مرداد 1397

*سومین پیش همایش از سومین همایش ملی خیرماندگار، دی 1399

*پنجمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، 1401

×ناظر پروژه:

*ناظر پروژه «تدوین نظام عملکرد موسسات خیریه حوزه سلامت»

*ناظر پروژه «تدوین مدل فعالیت داوطلبانه در وزارت بهداشت»

*ناظر پروژه تالیف کتاب «راهنمای جامع موسسات خیریه در ایران»

*ناظر پروژه «تدوین الگوی ساماندهی و هم افزایی ظرفیت های سازمانی امور خیریه در ایران»

*ناظر پروژه «آینده پژوهی و تحلیل روند روش های تأمین مالی در سازمانهای خیریه»

×کارشناس پروژه:

*کارشناس پروژه «بانک نقد و تحلیل فیلم مستند» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

*کارشناس پروژه «بانک جامع اطلاعات موسسات سینمایی ایران (همراه با تحلیل و با رویکرد جریان شناسی فرهنگی)» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

*همکار پروژه «نقد فیلم های در حال اکران سینمای ایران در عرصه مطبوعات» در پژوهشگاهفرهنگ، هنر و ارتباطات

*کارشناس پروژه بررسی فیلم های سینمایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نوروز 1390 برای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

*کارشناس پروژه «نگاهی از منظر دین به عرصه رسانه» در دانشگاه امام صادق (علیه السلام) داوری مقالات

*داوری مقالات کنگره پیشرفت (کنگره های هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم)

*داوری مقالات همایش ملی خیرماندگار (همایش دوم، همایش سوم)

*داوری مقالات دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت