بایگانی نوشته‌ها


بررسی شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) در سازمان‌های غیرانتفاعی

بررسی شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) در سازمان‌های غیرانتفاعی

سمن‌ها برخلاف خیریهها از شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای جذب سرمایه، بازاریابی و ارتباطات، پیشبرد اهداف، منابع انسانی و مالی استفاده می‌کنند، اما چگونه؟

ارزیابی سازمان‌های غیرانتفاعی با 5 شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

ارزیابی سازمان‌های غیرانتفاعی با 5 شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

شاخص‌ کلیدی عملکرد (KPI) به سازمان‌های غیرانتفاعی کمک می‌کند تا فرصت‌های ارزشمند سازمان را شناسایی و با شناخت ناکارآمدی‌ها در جهت رفع آن برآیند. اما چگونه؟!