بایگانی نوشته‌ها


نحوه تنظیم بهترین بیانیه مأموریت خیریه

نحوه تنظیم بهترین بیانیه مأموریت خیریه

تدوین بیانیه ماموریت جزئی از روند برندسازی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است و به جذب افراد جدید و منابع بیشتر در خیریه‌ها و سمن‌ها کمک می‌کند، اما چگونه؟

الگوی نوین جذب منابع مالی در خیریه ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

الگوی نوین جذب منابع مالی در خیریه ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

در این مقاله به بررسی انواع روش‌های جذب کمک مالی در خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد با هدف ارائه الگویی بومی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری پرداخته ایم.

لزوم برنامه‌ریزی راهبردی در خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد

لزوم برنامه‌ریزی راهبردی در خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد

سازمان‌های خیریه و داوطلبی در محیطی رقابتی هستند. اما چگونه می‌توان جذب منابع و ارائه ارزش بیشتر به مددجویان خیریه را با برنامه‌ریزی راهبردی افزایش داد؟!