اظهارنامه

جلسه مشاوره عمومی دوم ، بهار 1400

/post-223

نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی با تاکید بر موسسات خیریه و سمن‌ها .