زنان

بررسی تفاوت‌های جنسیتی برای مشارکت در امور خیریه

/gender-differences-in-charity

با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی و گذار جامعه سنتی به مدرن، آیا زنان نسبت به مردان مشارکت بیشتری در امور خیریه دارند؟! تفاوت‌‌های جنسیتی را بررسی می‌کنیم.