مرکز تخصصی

جلسه مشاوره عمومی اول ، بهار 1399

/post-222

نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی با تاکید بر موسسات خیریه و سمن‌ها