مشاوره تخصصی
جلسه مشاوره عمومی دوم ، بهار 1400

/post-223

نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی با تاکید بر موسسات خیریه و سمن‌ها .


جلسه مشاوره عمومی اول ، بهار 1399

/post-222

نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی با تاکید بر موسسات خیریه و سمن‌ها