دانشجوی دکتری کارآفرینی

مشاور و مدرس بازاریابی

مدیر سامانه خیرایران

مدیر اجرایی و بنیانگذار ویکی‌نیکی