محتوای آموزشی

مرکز آموزش نیروهای متخصص برای امور خیر و نیکوکاری و برگزاری کارگاه های مهارت افزاریی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه