دکتر رضا درمان

جذب منابع مالی

مصطفی نظری

مباحث حقوقی و مالیاتی

دکتر علی بابایی

مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری

دکتر سیدحسین سیدی

مدیریت استراتژیک

دکتر شادی عظیمی

روابط عمومی

پریسا علیویردی

جذب و راهبری نیروهای داوطلب

مجید ولی‌محمدی

مارکتینگ و فضای مجازی

فرید رضازاده

مباحث مالیاتی

سعید رهبری

مارکتینگ و فضای مجازی

کیارش عباس زاده

هوش هیجانی و تفکر نقاد

دکتر سارا داریان

کارآفرینی اجتماعی

علیرضا آتشک

کارآفرینی اجتماعی

دکتر محسن قلی زاده

بازاریابی و استراتژی

حسین شیخ

تکنیک های تسهیلگری

محمد علی اسماعیل زاده

تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها