دوره شهریورماه آکادمی خیر ایران از تاریخ دوازدهم شروع و تا هفدهم شهریوماه ادامه یافت. این دوره که به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، مشتمل بر 6 کارگاه آموزشی بود .